2D1240 Numeriska metoder, grundkurs II,


4 poäng

Mål
Kursens mål är att ge
  • kunskap om numeriska metoder för naturvetenskapliga och tekniska problem,
  • vana vid att använda Matlab för att lösa sådana problem
för att eleverna ska
  • kunna formulera, analysera och använda numeriska metoder vid datorberäkningar,
  • kunna presentera problem och resultat på ett lättförståeligt sätt.

Förkunskaper
Motsvarande kurserna 5B1103 Differential- och Integralkalkyl, grundkurs II, 5B1101 Linjär Algebra, 5B1200 eller 5B1202 Differentialekvationer och Transformer I eller II (kan läsas delvis parallellt) samt någon av kurserna 2D1310 Programmeringsteknik eller 2D1340 (eller 2D134) Introduktion till datalogi.

Kursinnehåll
Grundläggande ideer och begrepp: algoritm, beräkningskostnad, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.
Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.
Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, icke-linjära ekvationer och ekvationssystem, interpolation och approximation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, integraler, differentialekvationer.
Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar.

Kursuppläggning
Föreläsningar 24 h period 3,4
Övningar 18 h period 3,4
Laborationer 18 h period 3,4

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationsuppgifter (LABA; 1 p).
Laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (LABB;1p).
Betygsskala: 3, 4, 5.