2D1341 Introduktion till datalogi för F, 8 poäng
2D1341 Introduktion till datalogi för F, 8 poäng


Mål
Kursens mål är att ge
  • kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi,
  • färdighet i användning och analys av grund-läggande algoritmer och abstrakta datatyper,
  • orientering om och förståelse för program-meringstekniker, samt praktisk övning i att använda dessa,
  • kunskaper om problemlösning med hjälp av programmering,
för att eleverna ska
  • effektivt kunna kommunicera med experter på datalogi i ett större programmeringsprojekt,
  • kunna hitta och använda rätt teknik för ett givet problem.

Förkunskaper
Matematikkurs från gymnasiets NT-linje eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1101 Linjär algebra (kan läsas parallellt).

Kursinnehåll
Datateknik: Orientering om datorns principiella funktion och uppbyggnad, terminologi.
Programmering: Programmering i ett funktionellt (Scheme) och ett imperativt (C, Pascal eller liknande) språk, filhantering, programmoduler, avlusning.
Datalogiska begrepp: Iteration och rekursion, modeller för evaluering, typer, modularisering, objekt, tillstånd, abstrakta datatyper, automater.
Datastrukturer: Listor, stackar, köer, träd, mängder, tabeller.
Algoritmer: Sökning, sortering, trädalgoritmer. Något om algoritmanalys.
Orientering om programmeringstekniker: Högre ordningens procedurer, mönstermatchning, generiska operatorer, datadriven programmering, objekt-orienterad programmering, händelsestyrd simulering, inbäddade språk.

Kursuppläggning
Föreläsningar 48 h period2,3
Övningar 48 h period2,3
Laborationer 48 h period2,3

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 4 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 4 p).
Betygsskala: 3, 4, 5