2E1114 Mät- och kretsteknik


4 poäng, för F3

Mål
Kursen avser att ge kunskap om lösning av okomp-licerade nätproblem samt om elektriska mätmetoder och instrument för mätning av såväl elektriska som andra storheter. Laborationerna avser att ge praktisk erfarenhet av några mätmetoder samt förtrogenhet med vanliga generella mätinstrument.

Förkunskaper
Elementär linjär algebra

Kursinnehåll
Kirchhoffs lagar. Superposition. Nätekvivalenter. Inkopplingsförlopp. Komplexa metoden. Impedans. Anpassning. Strömkretsteorem. Filterkretsar.
Grundläggande mättekniska begrepp. Enheter och normaler. Kalibrering och spårbarhet. Mätvärdes-behandling. Impedansmätning. A/D-omvandling. DVM. Digitalt oscilloskop. Mätning med givare. Mätsystem.
I kursen ingår fyra laborationer.

Kursuppläggning
Föreläsningar : 20h
Övningar: 20h
Laborationer: 16h

Kursfodringar
En skriftlig tentamen (TEN1;3p)
Fyra laborationer (LAB1;1p)

Literatur
Petersson: "Elektriska nät"
Frank: "Mätteknikens grunder"
Lab PM. Exempelsamling mm

Examinator
Bengt Lärka