4C1055 Hållfasthetslära, grundkurs F

6 poäng för F, Kursnivå B

Mål
Kursen syftar att ge kännedom om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, grundläggande kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder att lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem och förmåga att självständigt tillämpa ovan nämnda kunskapervid lösning av problem med praktisk anknytning.

Förkunskaper>
Kursen förutsätter att innehållet i kurserna 5B1103 Differential och integralkalkyl II, 5B1101 Linjär algebra, 5B1202 Differentialekvationer och transformer II, 5C1101 Mekanik, större baskurs, 5C1113 Mekanik, fortsättningskurs F samt 5A1205 Vektoranalys, grundkurs har inhämtats.

Kursinnehåll
Fundamentala materialprov. Grundläggande spännings- och deformationsanalys. Material-klassificering. Hookes generaliserade lag. Elasticitetsteorins grunder med tillämpningar. Statiskt obestämda problem. Dragning av stång. Vridning av prismatisk stång. Böjning av rak balk. Stabilitets-problem. Elementär plasticitetsteori och visko-elasticitetsteori med tillämpningar. Energimetoder och potentialsatser. Dynamiska problem. Kritiska varvtal och böjsvängningar. Utmattning. Brotteori.

Kursuppläggning
Period 3 Period 4
Föreläsningar 21 h 21 h
Övningar 21 h 21 h

Kursfordringar
Skriftlig tentamen (TEN1; 4 p).Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 2p). Betygsskala: 3,4, 5
Kurslitteratur Bertil Storåkers: Hållfasthetslärans grunder, 3:e upplagan, Hållfasthetslära KTH, 1990. Exempelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära KTH, 1981.Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära KTH, 1990. Examinator
Universitetslektor Bengt Sundström