4J1425 Ekologi och miljöskyddsteknik


4 poäng, för F3

Går ej 96/97.

Mål
Kursen ska ge kunskaper om grundläggande principer för ett ekologiskt riktigt utnyttjande av naturresurserna, miljöeffektproblematiken, tekniska möjligheter för minskning av föroreningsutsläpp samt ge kännedom om miljövårdens lagstiftning och administration.
Kursen vill förmedla ett systemanalytiskt synsätt inom miljövården. Vidare ska kursen ge en förståelse för att en ekologisk grundsyn är nödvändig för tekniker med deras förmåga att påverka och förändra naturen.

Förkunskaper
Matematik, fysik och kemi motsvarande treårigt gymnasium, teknisk eller naturvetenskaplig linje.

Kursinnehåll
1. Naturförutsättningar - ekologi.
a) Grundläggande geologi
b) Grundläggande klimatologi och meteorologi
c) Grundläggande hydrologi
d) Ekosystemets konstruktion och funktion
e) Viktiga land- och vattenekosystem. Successioner, stabila och instabila ekosystem.
2. Miljöeffektproblematik.
Grundläggande toxikologi och ekotoxikologi. Olika föroreningars ekologiska verkningar. Människans roll i naturen. Effekter av energiproduktion och energianvändning samt olika industriella aktiviteter.
3. Miljöskyddsteknik.
Olika möjligheter/handlingsalternativ för att reducera utsläpp till luft, mark och vatten eller minska negativ påverkan av skilda slag på miljön.
a) Luftvård och gasreningsteknik.
b) Vattenhantering och vattenreningsteknik.
c) Avfall och avfallshantering.
d) Miljömanagement. Miljöarbete på ett företag. Val av produkt och produktdesign. Miljörevision.
4. Systemtänkande inom miljövården.
Tillämpning av en systemanalytisk syn inom miljövården.
5 Styrmedel för en bättre yttre miljö och arbets-miljö. Miljöskyddslagstiftning. Administrativa och ekonomiska styrmedel inom miljöskyddsområdet. Myndigheters roller.

Kursuppläggning

Föreläsningar 27 timmar
Seminarier 3 x 3 timmar
Fältövningar 4 timmar
Kursen avslutas med en tentamen omfattande 4 timmar.

Kursfordringar
För erhållande av betyget godkänd erfordras godkänd tentamen (TEN 1, 2,5 p) samt att övningsuppgifter och fältövningsuppgifter fullgörs och redovisas vid seminarier (SEM 1, 1,5 p).
Betygsskala 3, 4, 5.

Kurslitteratur
Kompendium i miljöskydd, del 1 ²Ekologi² av Perarvid Skoog m fl (Inst f Miljöskydd och Arbetsvetenskap, KTH, 1995).
Kompendium i miljösydd, del 2 ²Miljöskyddsteknik² av Per Olof Persson och Lennart Nilson (Inst f Miljöskydd och Arbetsvetenskap, KTH, 1993).
Kompendium i miljöskydd, del 3 ²Luft, mark och vatten² av Nils Brandt och Fredrik Gröndahl (Inst f Miljöskydd och Arbetsvetenskap, KTH, 1992).
Kompendium i miljöskydd, del 4 ²Miljöeffekter² av Robert Jansson m fl (Inst f Miljöskydd och Arbetsvetenskap, KTH, 1990).
Stencilsamling ²Lagstiftning och ekonomiska styrmedel².