5A1210 Termodynamik


4 poäng för E och F;

Mål
Kursen skall ge
kännedom om de viktigaste begreppen i termodynamiken, speciellt begreppet energi.
kunskap om modeller som beskriver termodynamiska tillstånd och energitransport samt modellernas begränsningar.
kunskap om sambanden mellan makroskopiska storheter som arbete, värme och tryck och mole-kylernas rörelse.
kännedom om tekniska tillämpningar.
träning i att analysera, formulera och lösa enkla problem.
någon kännedom om fysikaliska mätmetoder och instrument.

Förkunskaper
Kunskaper i matematik och fysik motsvarande gymnasiets kurser.

Kursinnehåll
Materietillstånd, bindningsenergi, fasövergångar.
Temperatur: definition, mätning, storleksordningar.
Tillstånds - ekvationer och ändringar, fasdiagram.
Reversibla och irreversibla processer.
Kinetisk gasteori: Samband mellan molekylhastighet och tryck och temperatur. Medelfriväg och stöttal.
Transportfenomen: rörelsemängdstransport (visko-sitet), värmetransport (ledning, konvektion, strålning), materietransport (diffusion).
Termodynamiska begrepp: arbete, värme, inre energi, entalpi, entropi, värmekapacitet, adiabatisk process.
Termodynamikens första och andra huvudsats samt carnotprocessen.

Kursuppläggning
Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer.
Föreläsningar 26 h
Övningar 14 h
Laborationer 8 h ( 2 st).

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 3p).
Godkända laborationer (LAB1; 1p).
Betygsskala: 3, 4, 5.

Kurslitteratur
Beckman, O., Kjöllerström, B., Sundström, T., Energilära. Almqvist & Wiksell. 1991 Exempel-samling, formelsamling, laborationsinstruktioner.

Examinator
Göran Grimvall