5A1230 Vågrörelselära


4 poäng för D, E och F;

Mål
Kursen skall ge
kännedom om grundläggande begrepp för mekaniska och elektromagnetiska vågor.
kunskap om teorier och modeller som beskriver vågutbredning samt kännedom om modellernas begränsningar.
kännedom om tekniska tillämpningar.
träning i att analysera, formulera och lösa enkla problem.
kännedom om fysikaliska mätmetoder och instrument.
träning i att utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Förkunskaper
Kunskaper i matematik motsvarande 5B1103.

Kursinnehåll
Grundläggande vågbegrepp.
Mekaniska vågor: intensitet, reflexion, stående vågor.
Akustiska storheter och mätmetoder. Ultraljud.
Elektromagnetiska vågor: Alstring, intensitet, polar-isation, interferens, diffraktion med tillämpningar.
Lasern och laserstrålningens egenskaper, speciellt koherens. Tredimensionell avbildning ( holografi).
Värmestrålning och fotometri.
Geometrisk optik. Optiska instrument. Fiberoptik.

Kursuppläggning
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer : 12 timmar ( 3 st).

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 3p).
Godkända laborationer (LAB1; 1p).
Betygsskala: 3, 4, 5.

Kurslitteratur
Ringström, U., Selin, L.-E., Vågrörelselära, akustik, optik. THS. Exempelsamling, formelsamling, laborationsinstruktioner.

Examinator
Göran Manneberg