5A1310 Elementarpartikelfysik


4 poäng
Mål

Undervisningens mål är att bibringa den studerande grundläggande kunskaper om elementarpartiklarnas systematik och reaktioner inom Standardmodellens ram.

Förkunskaper
5A1450 Kvantfysik samt 5A1332 Kvantummekanik, fortsättningskurs I, eller motsvarande. Relativitetsteori 5A1326 eller motsvarande.

Kursinnehåll
Översikt över materiens struktur. Konserveringslagar. Elementär reaktionslära. Lorentzinvariansen. Enpartikeltillstånd. Binära reaktioner. Massbestämning. S-matrisen. Spridningstvärsnitt. Sönderfallssannolikhet. Fasrumsintegralen. Symmetrier. Paritet. Rörelseomkastning. Laddnings-konservering. Laddningsparitet. Bestämning av partiklars spinn. Tensormetoden för sönderfall. Isospinn. SU(3). Kvarkmodellen. Charm. Elektron- positron spridning. Kvarkonium. Djup inelastisk spridning. Hadronspektroskopi. Elektrosvag växelverkan. Färgbegreppet. Standardmodellen.

Kursuppläggning
Undervisningen ges i form av föreläsningar
Föreläsningar: 36 timmar.

Kursfordringar
Tentamen sker normalt genom inlämning av hemuppgifter (TEN1; 4 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.

Kurslitteratur
H. Snellman, Elementarpartikelfysik, KTH 1994 eller D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, J. Wiley 1987.

Examinator
Håkan Snellman