5A1331 Klassiska Dynamiska System


4 poäng, för F4;

Mål
Kursen ger en matematisk behandling av klassisk Hamiltonmekanik och generaliseringar. Detta är en av baskurserna inom kompetensinriktningen Matematisk fysik. Den är också mycket lämplig för teknologer som valt andra kompetensinriktningar.

Förkunskaper
Relativitetsteori 5A1326

Kursinnnehåll
Mångfalder, tangentrum, vektorfält, flöden. Symplektisk geometri, Poissonparenteser, Hamiltons rörelseekvationer. Icke-relativistisk mekanik: snurran, 2-kropparproblem och det speciella 3-kropparproblemet. Relativistisk mekanik: partiklar i ett yttre elektromagnetiskt fält och Coulombproblemet. Partikel i gravitationsfält (Schwarzschildfältet).

Kursuppläggning
Undervisning ges i form av föreläsningar.
Föreläsningar 28h

Kursfordringar
Tentamen genom skriftlig redovisning av ett antal hemuppgifter, alternativt skriftlig tentamen.

Kurslitteratur
(preliminärt) W. Thirring: A Course in Mathematical Physics, Vol.1. Springer Verlag.

Examinator
: Jouko Mickelsson