5A1332 Kvantmekanik fk 1


5 poäng för F4;

Mål
Att fördjupa kunskaperna om kvantmekanikens uppbyggnad och matematiska struktur. Att förstå symmetriernas betydelse i lösningen av kvantmekaniska problem.

Förkunskaper
Kvantfysik 5A1450, Relativitetsteori 5A1326

Kursinnehåll
Matematiska metoder: Hilbertrum, operatoralgebror, spektralrepresentationen. Kvantteorins struktur: observabler, tillstånd, tidsutveckling. Weylsystemet, Schrödingeroperatorer, väteatomen. Symmetrier i kvantmekaniken, Liealgebror och deras representationer. Impulsmoment, väteatomens symmetrier. Stationär spridning, partialvågsanalys, fasskift. Tidsberoende spridning, vågoperatorer, S-matrisen.

Kursuppläggning
Undervisning ges i form av föreläsningar.
Föreläsningar: 36h

Kursfordringar
:
En skriftlig tentamen.

Kurslitteratur
J.J. Sakurai: Modern quantum mechanics. Addison-Wesley 1994.

Examinator
Jouko Mickelsson