5A1350 Statistisk mekanik


4 poäng för F3, B3;

Mål
Utbildningens mål är att ge en påbyggnad till den termodynamik och statistisk fysik som ingår i kvantfysikkursen för F3. Den innefattar kvantstatistik med tillämpningar på elektroner i metaller, elektromagnetisk strålning och flytande helium. En andra del innefattar en inledning till teorin för fasomvandlingar.

Förkunskaper
5A1450 Kvantfysik eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll
Den statistiska meanikens formella grunder. Något om statistisk mekanik för klassiska enkla vätskor. Fluktuationer i olika ensembler. Fermi-Dirac, Bose-Einstein och Maxwell-Boltzmann statistik. Tillämpningar på elektroner i metaller och halvledare, fotoner, fononer och flytande helium. Fasomvandlingar. Medelfältteori. Isingmodellen. Orientering om renomeringsmetoder.

Kursuppläggning
Undervisningen ges i form av 24h föreläsningar och 24h övningar.

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1;3p), hemuppgift (INL1;1p).
Betygsskala: 3, 4, 5

Kurslitteratur
Greiner, Neise, Stöcker, Thermodynamics and statistical mechanics

Examinator
. Clas Blomberg