5B1202, Differentialekvationer och transformer II


6 poäng

Mål

Att ge de studerande grunder i teorin för differential-ekvationer och därtill hörande transformer med tillämpningar.

Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande 5B 1103 Differential- och integralkalkyl II eller 5B 1102 Differential- och integralkalkyl I, 5B 1101 Linjär algebra, och 5B1201 Komplex analys.

Kursinnehåll

Differentialekvationer av första ordningen. Linjära differentialekvationer av andra ordningen. Laplace-transformen. System av differentialekvationer. Kvali-tativa metoder för ickelinjära differentialekvationer. Analys vid kritisk punkt. Långtidsbeteende. Stabilitet. Existens-och entydighetssatser.
Fourierserier, ortogonala funktionssystem. Sturm-Liouville problem. Fouriertransformen. Diskreta transformer. Distributioner. Partiella differential-ekvationer. Separation av variabler. Tillämpningar på ordinära och partiella differentialekvationer.

Kursuppläggning
Föreläsningar 72h
Övningar 36h

Kursfordringar
Hemuppgifter, en skriftlig tentamen (ÖVN 1;2p), (TEN 1;4p)