5C1103 Mekanik, Baskurs, för F


6 poäng, Kursnivå B

Mål

Kursens målsättning är att ge de studerande
a) förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom den klassiska mekaniken samt en grund för fysikens övriga områden och de tekniskt tillämpade ämnena;
b) färdighet i lagarnas tillämpning på konkreta mekaniska problem inklusive byggande och analys av matematiska modeller samt behandling av dessa med analytiska och andra metoder;
c) inblick i det naturvetenskapliga betraktelsesättet.

Förkunskapskrav
Linjär algebra och geometri, differential och integralkalkyl en variabel, flera variabler bör läsas parallellt.

Kursinnehåll
Storheter, enheter och dimensioner, Vektoralgebra och vektorgeometri, Partikelkinematik (i kartesiska koordinater), Inertialsystem, krafter, Newtons lagar, Lineära svängningar i en dimension harmoniska, dämpade, tvungna, Rörliga basvektorer, kinematik i cylinderkoordinater, naturliga komponenter, Arbete, effekt, energi, Centralrörelse, Partikelsystem (rörelsemängdslagarna), Rotation kring fix axel, Kraftgeometri (resultant, kraftpar etc), Masscentrum, tröghetsmoment, Nödvändiga jämviktsvillkor, snittmetoder, möjlighetsvillkor.

Kursuppläggning

Föreläsningar 36h Period 3,4
Övningar 36h Period 3,4

Kursfordringar
En skriftlig teoritentamen (3 p) och en skriftlig problemtentamen (3 p).
Betygskala: 3,4,5

Kurslitteratur
H. EssÚn, Basic Mechanics, eller Thor-Höglund, Mekanik - Partikeldynamik och Statik, samt Thor-Höglund, Partikeldynamik och Statik - Övningsbok (Studentlitteratur, Lund).
(Denna litteratur definierar kursen, din lärare kan tänkas använda annat material.)