5C1113, Mekanik, Fortsättningskurs


4 poäng, för F, kursnivå AB

Mål
Kursens målsättning är att ge de studerande
a) ökad förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom den klassiska mekaniken samt en grund för fysikens övriga områden och de tekniskt tillämpade ämnena;
b) färdighet i lagarnas tillämpning på konkreta mekaniska problem inklusive byggande och analys av matematiska modeller samt behandling av dessa med analytiska och andra metoder;
c) inblick i det naturvetenskapliga betraktelsesättet.

Förkunskapskrav
Första årskursens kurser i differential- och integral-kalkyl, algebra samt mekanik, grundkurs (5C1101)

Kursinnehåll
Rörelse i accelererade referenssystem. Stela kroppars dynamik. Lagrangeformalismen med tillämpningar. Hamiltonformalismen. Kopplade svängningar, normalmoder.

Kursuppläggning
Föreläsningar 24h period 1
Övningar 24h period 1

Kursfordringar
Inlämningsuppgifter (1 poäng), en skriftlig tentamen (3 poäng).
Betygskala: 3,4,5

Kurslitteratur
Fowles/Cassiday, ˛Analytical Mechanics, 5th edition˛ (1993), kapitlen 5 och 8 -11, och utdelat material.