STOCKHOLMS OBSERVATORIUM
KURSBESKRIVNINGARÖversiktskurser -- Grundkurser -- Påbyggnadskurser Forskarkurser

Översiktskurser

Orienteringskurs i astronomi (5p)

Allmän behörighet

Kursbeskrivning

Historisk bakgrund. Det vetenskapliga arbetssättet. Instrument och observationsteknik samt rymdforskning. Solen, månen och planeterna samt kometer och meteorer. Stjärnor, nebulosor och Vintergatan. Andra galaxer och universum. Stjärnornas utveckling. Kosmologi. Speciella objekt, t ex pulsarer, kvasarer och svarta hål. Interstellära molekyler och livets uppkomst.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Anita Sundman (höst); Magnus Näslund (sommar)


Om planeter och liv i universum (5p)

Allmän behörighet

Kursbeskrivning

Kursen behandlar frågor som: Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra civilisationer där ute som, liksom vi, frågar sig om de är ensamma i universum? Kan vi - och bör vi - i så fall försöka få kontakt med dem?

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Aage Sandqvist


Astronomiska världsbildens utveckling (5p)

Allmän behörighet

Kursbeskrivning

Astronomin före grekerna. Grekisk astronomi. Medeltidens astronomi. Astronomins renässans. Kopernikus, Brahe, Kepler, Galilei, Newton m fl. Naturvetenskapen och filosofin. Människans uppfattning om universum och astronomins växelverkan med samhället.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Jan Schober


Universums byggnad (5p)

Allmän behörighet

Kursbeskrivning

Vintergatan och andra galaxer samt universums struktur. Radiogalaxer och kvasarer. Intergalaktisk materia. Universum, ändligt-oändligt, expanderande-pulserande. Mer än ett universum. Svarta hål. Liv i universum?

Kurslitteratur:

Kursansvarig:


Modern astronomi (10p)

Behörighetskrav: Allmän behörighet och Särskild behörighet i fysik och matematik, 3 årskurser, från N- eller T-linje på gymnasiet alternativt Fysik B och Matematik, kurs D. Betyget i dessa ämnen skall vara lägst 3 alternativt Godkänt.

Kursbeskrivning

Följande områden behandlas i kursen: Modern observationell teknik. Planetsystemet i rymdåldern. Protostjärnor, solen och andra stjärnor, supernovor, pulsarer, svarta hål, röntgenkällor. Vintergatan och andra galaxer. Radiogalaxer och kvasarer. The Big Bang och universums utveckling.

Kurslitteratur:

Kursansvariga: Anita Sundman och Gösta GahmGrundkurser

Atom- och molekylfysik (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Kursen förutsätter en förståelse av grundläggande ickerelativistisk kvantmekanik, motsvarande t.ex. Gasiorowicz "Quantum Physics" eller McMurry "Quantum Mechanics". Tonvikten ligger på tidsberoende störningsräkning. Strålningsprocesserna (emission och absorption) behandlas semi-klassiskt. Träffytor/övergångssannolikheter och urvalsregler behandlas i detalj för en-elektron system medan fler-elektron system ges en mer kvalitativ behandling med tyngdpunkten lagd på termdiagram. Grundläggande egenskaper (rotations-, vibrations- och elektronövergångar) hos molekyler behandlas utifrån Born-Oppenheimer approximationen. I analogi med atomfysiken ges en fenomenologisk beskrivning av träffytor och övergångssannolikheter inom kärnfysiken (skalmodelen).

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Claes-Ingvar Björnsson


Astronomisk observationsteknik (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas principer för och egenskaper hos teleskop, instrument och detektorer, från radio- till gamma-området, samt observationsmetodik och analys av astronomiska data.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Göran Olofsson


Stjärnatmosfärer (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas strålningstransport, absorptions- och emissionsprocesser, hydromagnetiska effekter, numeriska beräkningar av modellatmosfärer.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Rene Liseau


Stjärnornas struktur och utveckling (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas protostjärnor, huvudseriestadiet, sena utvecklingsfaser innefattande supernovor, vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Garrelt Mellema


Kosmologi (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas områden som grundelementen inom speciell och allmän relativitetsteori, Robertson-Walker-linjeelementet, kosmologiska testerna, avståndsskalan, inflationsmodellen, Universums termiska utveckling, nukleosyntesen, bakgrundsstrålningen, mörk materia, galaxbildning, Universums storskaliga struktur.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Claes Fransson


Astrofysikaliska strålningsprocesser (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar klassisk strålningsteori: Maxwells ekvationer, retarderande potentialer, multipolstrålning, spektralfördelning, Larmors formel, relativistiska effekter, bromsstrålning, synkrotronstrålning, Comptonstrålning.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Roland Svensson


Interstellära mediets fysik (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar följande områden: Gas, stoft, magnetfält och kosmisk partikelstrålning, HI-regioner, HII-regioner och supernovarester. Interstellära molekyler. Strålningsprocesser och gasdynamiska processer. Gasmoln och stjärnbildning.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Peter Lundqvist


Galaxer och galaktisk dynamik (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar följande områden: Galaxernas uppbyggnad. Vintergatan som galax. Stjärnsystemens kinematik och dynamik. Galaxernas utveckling. Galaxernas fördelning i rymden.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Pawel ArtymowiczPåbyggnadskurser

Solen (5p)

Behörighetskrav: utöver 40 poäng i matematik och 60 poäng i fysik följande kurser i astronomi: Atom- och molekylfysik, Stjärnatmosfärer och Stjärnornas struktur och utveckling.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar följande områden: Fotosfär, kromosfär och korona. Solaktivitet. Solens inre.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Göran Scharmer


Planetsystemets fysik (5p)

Behörighetskrav: Grundläggande högskoleutbildning i matematik om 40 poäng och i fysik om 60 poäng eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Under den här kursen studerar du månens och planeternas fysik. Kometer, asteroider och meteorer. Interplanetära mediet och solvinden. Magnetosfärer och strålningsbälten. Jordens övre atmosfär och jonosfär samt planetära atmosfärer och deras fysik.

Kurslitteratur:

Kursansvarig:


Aktiva galaxer (5p)

Behörighetskrav: utöver 40 poäng i matematik och 60 poäng i fysik följande kurser i astronomi: Atom- och molekylfysik, Galaxer och galaktisk dynamik samt Interstellära mediets fysik.

Kursbeskrivning

Följande områden behandlas i kursen: Klassifikation av aktiva galaxer, svarta hålsmodeller, sfäriska och icke-sfäriska flöden, icke-termiska strålningsprocesser, fotojonisation, relativistiska partiklar och chocker.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Roland Svensson


Högenergiastrofysik (5p)

Behörighetskrav: utöver 40 poäng i matematik och 60 poäng i fysik följande kurser i astronomi: Atom- och molekylfysik, Stjärnatmosfärer, Stjärnornas struktur och utveckling samt Astrofysikaliska strålningsprocesser.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas vita dvärgar, neutronstjärnor, svarta hål, massöverföring i binära system, ackretionsskivor, kosmisk strålning, accelerationsmekanismer för relativistiska partiklar, neutrinoastronomi.

Kurslitteratur:

Kursansvarig: Stefan Larsson


Examensarbete (20p, eller 10 + 10 p)

Behörighetskrav: utöver 40 poäng i matematik och 60 poäng i fysik grund- och påbyggnadskurser i astronomi om sammanlagt 40 poäng.

Kursbeskrivning

Kursen består av ett självständigt arbete under en lärares handledning. Ämne väljs i samråd med läraren. Arbetet kan vara av experimentell eller teoretisk natur. I kursen ingår även att söka information i internationell facklitteratur. Kursansvarig: Studierektor för grundutbildning (Claes-Ingvar Björnsson)Forskarkurser

Stjärnatmosfärer (5p)

Period: november - december 1997
Kursansvarig: Göran Scharmer


Interstellära mediets fysik (5p)

Period: december 1997 - februari 1998
Kursansvarig: Peter Lundqvist


Interstellära mediets fysik: laboration (4p)

Period: våren 1998
Kursansvarig: Peter Lundqvist


Gasdynamik (5p)

Period: april-maj 1998
Kursansvarig: Roland Svensson


Molekylär Astrofysik (4p)

Period: october 1997
Kursansvarig: René Liseau


[Tillbaka till Stockholms Observatorium] [Back to Stockholm Observatory]
[Tillbaka till Utbildningssidan]
Kommentarer till denna sida skickas via E-mail till WebMaster
Senast uppdaterad den 20 augusti 1997 av Garrelt Mellema